1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

PDF พิมพ์ อีเมล

 

วิสัยทัศน์ (VISION)

สถานศึกษาต้นแบบปฐมวัย ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ครูและบุคลกรมืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วม  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น


พันธกิจ  (MISSION)

1. พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ

2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  เป็นคนดี

มีความสุข ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

3. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ

4.  เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

5. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ข้อมูลนักเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี   ถาวรรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


แนะนำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์