1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

อัตลักษณ์โรงเรียน

PDF พิมพ์ อีเมล

 

อัตลักษณ์ (IDENTITY)

ก้าวหน้าวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น


เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)

สถานศึกษาต้นแบบปฐมวัย   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ข้อมูลนักเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี   ถาวรรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


แนะนำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์