1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

ประวัติโรงเรียน

PDF พิมพ์ อีเมล

ประวัติโรงเรียน อนุบาลกาฬสินธุ์

ความเป็นมา (ประวัติโรงเรียน)

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2501  มีครูจำนวน 2 คน มีนักเรียนจำนวน 25 คน

โดยมี  นางสาวอร่ามโฉม  พิมพะนิตย์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2502   นางสาวประภัสศรี  กมลเพชร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2503   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 3 ห้องเรียน  มีครู 4 คน

ปี พ.ศ. 2511    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  จำนวน 4 ห้องเรียน แบบ 022

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ได้แบ่งที่ดินให้ 4 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา และโรงเรียนได้จัดทำรั้วกั้น

ปี พ.ศ. 2512–2513  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 022  ปีละ 1 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2514   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง

ปี พ.ศ. 2516   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  030  หนึ่งหลัง  บ้านพักครู  1  หลัง

ได้ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  2  ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2517  ได้ขยายชั้นเรียน  จำนวน  2  ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2518 – 2520  จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ปี พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  052  จำนวน  1  หลัง

ปี พ.ศ. 2525  ได้รับเงินบริจาคสร้างรั้วถาวร

ปี พ.ศ. 2526  ได้รับเงินบริจาคทาสีอาคารเรียนและสร้างบ้านตุ๊กตา

ปี พ.ศ. 2527  นางสาวสุวคนธ์  ขลิบบุรินทร์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ  2 / 28  ขนาด  3  ชั้น  9  ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2534 – 2535  นางเกษร  สาสุนันท์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  2 / 28  ขนาด  3  ชั้น  15 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2535  นางนกแก้ว  ยุวพันธุ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2537  นางอรอนงค์  สุวรรณรักษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2538  นายยุวศักดิ์  ประชาชิต  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2539   นายสุรศร  สิงขาพา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน โดยสับเปลี่ยน

กับนายยุวศักดิ์  ประชาชิต  นางไพรวัลย์  ชิณฤทธิ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  และได้สร้างรั้วเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี  จำนวนเงิน  85,777  บาท

ปี พ.ศ. 2540  สร้างโรงประกอบอาหาร  โดยใช้เงินงบประมาณจากโครงการอาหารเป็นจำนวนเงิน

788,400  บาท

ปี พ.ศ. 2541  ผู้ปกครองบริจาควัสดุอุปกรณ์สร้างส้วม 1 หลัง  15  ที่  คิดเป็นมูลค่า 80,000  บาท

บริจาคโต๊ะเก้าอี้  30  ชุด  คิดเป็นมูลค่า  21,000  บาท

ปี พ.ศ. 2543  ผู้ปกครองบริจาคซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ต  และพัฒนาด้านต่าง ๆ  จำนวนเงิน  79,900  บาท

ปี พ.ศ. 2544  นางนกแก้ว  ยุวพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนย้ายไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  อ. กมลาไสย  จ. กาฬสินธุ์  นายสันต์  บุระผากา  ผู้อำนวยการโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง ย้ายมารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  ผู้ปกครองบริจาคเพื่อพัฒนาสนามหน้าเสาธงเป็นพื้นซีแพ็คและแท่นตั้งเสาธงเป็นจำนวนเงิน  209,435  บาท

ปี พ.ศ. 2545  นางนกแก้ว  ยุวพันธุ์  เกษียณอายุราชการ  นายสันต์  บุระผากา ผู้อำนวยการโรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง  ย้ายกลับไปดำรงตำแหน่งที่สังกัดเดิม 1 ต.ค. 2545  นางอรอนงค์  สุวรรณรักษ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการระดับ 8  รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2546 นายชาตรี  ถาวรรักษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  จนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2547  นายเทพพิทักษ์   สินธุโคตร  ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2548  ผู้ปกครองบริจาค  วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน   เช่น  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์

เครื่องช่วยสอนพร้อมไมค์    เครื่องรับโทรทัศน์  เครื่องเล่น  CD เครื่องทำน้ำเย็น  พัดลม จัดซื้อเครื่องดนตรีพื้นเมือง  จัดตั้งวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)  จัดทำโครงหลังคาลานอนุบาลร่วมใจ  และเวทีกลางโดยได้รับ

งบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์  และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นเงิน   2,000,000 บาท

เปิดโครงการโรงเรียนสองภาษา  (English  Program)

ปี พ.ศ. 2549  เปิดสอนภาษาจีนโดยครูจีนเจ้าของภาษาได้รับการสนับสนุนครูจีน จากกระทรวง

ศึกษาธิการ  โรงเรียนได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. อยู่ในระดับดีและดีมากทุกมาตรฐาน

ปี พ.ศ. 2550  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

และโรงเรียนเป็นศูนย์ประสานงานและให้บริการโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีน  ในเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  โรงเรียนได้จัดทำสนามเด็กเล่น งบประมาณ 1,000,000  บาท

ปี พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 2/28  3  ชั้น  12 ห้องเรียน  งบประมาณ  6,098,400  บาท 1 หลัง  โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาจัดหาเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นปฐมวัย งบประมาณ   1,000,000  บาท  จัดทำห้องเรียนสองภาษาชั้น ป. 4  งบประมาณ 150,000  บาท

ปี พ.ศ. 2552  นายดลเดช  แสนอุดม ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ได้จัดทำห้องประชุม  งบประมาณ 150,000 บาท  จัดทำห้องสมุดโรงเรียน  งบประมาณ 207,000 บาท  จัดทำสระว่ายน้ำ  งบประมาณ  2,348,000  บาท  จัดทำศาลาที่พักผู้ปกครอง  งบประมาณ  80,000 บาท

ได้เปิดทำการสอนโครงการห้องเรียนวิทย์ – คณิต  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4, 5 และ6  ชั้นละ 1 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2553  เปิดสอนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    ติดพัดลมไอน้ำที่ลานอนุบาลร่วมใจ  สร้างสะพานเชื่อมอาคาร 2 กับอาคาร 5

ปี พ.ศ. 2554 นางไพรวัลย์  ชิณฤทธิ์  ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย

นายชินกรณ์  แก้วรักษา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  และเปิดทำการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากลทุกชั้นเรียน

ข้อมูลนักเรียน

ราคาน้ำมันวันนี้

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายชาตรี   ถาวรรักษ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

วีดีโอแนะนำโรงเรียน


แนะนำโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์