วิสัยทัศน์

อัตลักษณ์ (IDENTITY)

       ก้าวหน้าวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เอกลักษณ์ (UNIQUENESS)

       สถานศึกษาต้นแบบปฐมวัย   ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (VISION)

       สถานศึกษาต้นแบบปฐมวัย  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ครูและบุคลกรมืออาชีพ        ชุมชนมีส่วนร่วม  สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

ปรัชญาของโรงเรียน

                    สุสฺสูสา  สุตวฑฺฒนี   (สุดสูสา  สุตะวัดทะนี)

                    การใฝ่ใจการศึกษา  คือเครื่องพัฒนาความรู้

                    (Paying attention to one self’s education is a tool of developing one’s knowledge.)