พันธกิจ

พันธกิจ  (MISSION)

 1. พัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพ

2. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้  เป็นคนดี  มีความสุข ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

3. ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ

4.  เปิดโอกาสให้องค์กรชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

5. ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

เป้าประสงค์  (GOALS)

1. โรงเรียนพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน

2. ผู้เรียนเป็นบุคคลที่มีความรู้  เป็นคนดี  มีความสุข ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีศักยภาพเป็น
พลโลกบนพื้นฐานของความเป็นไทย

3. ผู้เรียนเห็นคุณค่า และอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
4. ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่าง

มีประสิทธิภาพ

5. สถานศึกษามีการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

6. ปรับปรุง พัฒนาอาคารสถานที่   ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย

7. องค์กรชุมชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษา

          8. เป็นสถานศึกษาปฐมวัยต้นแบบ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น

9. ผู้เรียนปฐมวัยพัฒนาทักษะทางความคิดอย่างต่อเนื่อง  ประถมศึกษามีทักษะด้านความคิด

นอกกรอบ ครูได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอ