ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2501  มีครูจำนวน 2 คน มีนักเรียนจำนวน 25 คน

โดยมี  นางสาวอร่ามโฉม  พิมพะนิตย์  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2502   นางสาวประภัสศรี  กมลเพชร มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2503   ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน 3 ห้องเรียน  มีครู 4 คน

ปี พ.ศ. 2511    ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  จำนวน 4 ห้องเรียน แบบ 022

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย  ได้แบ่งที่ดินให้ 4 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา และโรงเรียนได้จัดทำรั้วกั้น

ปี พ.ศ. 2512–2513  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 022  ปีละ 1 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2514   ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  1  หลัง

ปี พ.ศ. 2516   ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  030  หนึ่งหลัง  บ้านพักครู  1  หลัง

ได้ขยายชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  2  ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2517  ได้ขยายชั้นเรียน  จำนวน  2  ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2518 – 2520  จัดชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  1    ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  5

ปี พ.ศ. 2524  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  052  จำนวน  1  หลัง

ปี พ.ศ. 2525  ได้รับเงินบริจาคสร้างรั้วถาวร

ปี พ.ศ. 2526  ได้รับเงินบริจาคทาสีอาคารเรียนและสร้างบ้านตุ๊กตา

ปี พ.ศ. 2527  นางสาวสุวคนธ์  ขลิบบุรินทร์  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

ปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารแบบ  2 / 28  ขนาด  3  ชั้น  9  ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2534 – 2535  นางเกษร  สาสุนันท์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2535  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  2 / 28  ขนาด  3  ชั้น  15 ห้องเรียน

ปี พ.ศ. 2535  นางนกแก้ว  ยุวพันธุ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2537  นางอรอนงค์  สุวรรณรักษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2538  นายยุวศักดิ์  ประชาชิต  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2539   นายสุรศร  สิงขาพา  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน โดยสับเปลี่ยน

กับนายยุวศักดิ์  ประชาชิต  นางไพรวัลย์  ชิณฤทธิ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์  และได้สร้างรั้วเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติ 50 ปี  จำนวนเงิน  85,777  บาท

ปี พ.ศ. 2540  สร้างโรงประกอบอาหาร  โดยใช้เงินงบประมาณจากโครงการอาหารเป็นจำนวนเงิน 

788,400  บาท

ปี พ.ศ. 2541  ผู้ปกครองบริจาควัสดุอุปกรณ์สร้างส้วม 1 หลัง  15  ที่  คิดเป็นมูลค่า 80,000  บาท

บริจาคโต๊ะเก้าอี้  30  ชุด  คิดเป็นมูลค่า  21,000  บาท