คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา 2563

คลิกลิงก์เพื่อดูคะแนน

ดูคะแนนชั้น ป.1/2563 https://drive.google.com/drive/folders/1gb_8pp2F5yBgFkNRTzA2ebCzwt-IJ6rh?usp=sharing

ดูคะแนนชั้น ป.2/2563 https://drive.google.com/drive/folders/1vYvsq7kiydg2IWARcxmDarn_JnVXgCBB?usp=sharing

ดูคะแนนชั้น ป.3/2563 https://drive.google.com/drive/folders/1qr90ipuwX41N9ytITVmww2Ehf9x2vh_R?usp=sharing

คูคะแนนชั้น ป.4/2563 https://drive.google.com/drive/folders/13ge3BFXfeabI0ipIegPTJ9lqso_rrf_1?usp=sharing

ดูคะแนนชั้น ป.5/2563 https://drive.google.com/drive/folders/176t5bMerNLuffFLgEmVrGndN_yCxqRQP?usp=sharing

ดูคะแนนชั้น ป.6/2563 https://drive.google.com/drive/folders/1JJ4XulwFFTHEW0os_ab-DP_URdyudi0W?usp=sharing